Enrichment Classes

Art class

Dance class

Music class

Language class: English, Russian and Spanish

Drama class